Một ha rừng tre hấp thụ bao nhiêu carbon?

Sự hấp thụ carbon của một ha rừng tre (hectare of bamboo forest) sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm loại cây tre, điều kiện môi trường, mức độ chăm sóc và tuổi của rừng tre. Tuy nhiên, có một số ước tính trung bình về khả năng hấp thụ carbon của các loại cây tre như sau:

  1. Bambusa spp. (loại tre phổ biến): Một ha rừng tre Bambusa spp. có thể hấp thụ từ 10 đến 30 tấn carbon mỗi năm. Tuy nhiên, con số này có thể biến đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường và tuổi của rừng tre.
  2. Guadua angustifolia (loại tre lớn ở Nam Mỹ): Một ha rừng tre Guadua angustifolia có thể hấp thụ khoảng 20 đến 50 tấn carbon mỗi năm.
  3. Dendrocalamus brandisii (loại tre đỏ): Một ha rừng tre Dendrocalamus brandisii có thể hấp thụ từ 20 đến 40 tấn carbon mỗi năm.

Điều này chỉ là ước tính và con số cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mật độ cây, tốc độ sinh trưởng của cây tre, điều kiện môi trường, và quá trình phân giải carbon trong đất. Một rừng tre tươi tốt, có mật độ cây cao và tuổi độc thân có thể có khả năng hấp thụ carbon cao hơn.

Lưu ý rằng việc bảo vệ và duy trì các rừng tre là một phần quan trọng của nỗ lực toàn cầu để giảm lượng khí nhà kính trong khí quyển, bởi vì cây tre có khả năng hấp thụ carbon hiệu quả và giữ carbon trong cấu trúc cây và đất.